PRAVNA OBAVIJEST Korištenjem web stranice www.gavanturizam.hr  ili organiziranjem putovanja i/ili drugih usluga koje Gavan turizam d.o.o. (u daljnjem tekstu Gavan turizam) pruža za Vas ili nekog drugog, prihvaćate Opće uvjete te izjavljujete da ste upoznati s relevantnim odredbama vezanim uz korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacija putovanja. Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima, molimo vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke niti dogovarate putovanje za sebe ili nekog drugog prije nego što sve otklonite nedoumice koje imate, te nas slobodno pitajte za dodatne informacije, koje ćemo vam rado ustupiti pošaljite putem e-pošte na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.r 

LEGAL NOTICE By using the www.gavanturizam.hr  website or by arranging travel and/or other services provided by Gavan tourism Ltd (hereinafter Gavan tourism) for you or someone else, you accept the General Terms and Conditions  and you declare that you are familiar with the relevant provisions related to the use of personal data for the purpose contracting and realization of travel. If you do not agree with the stated conditions, please do not send to us any of your personal information or arrange travel for yourself or someone else before you clear everything up any doubts you might have, and feel free to ask us for additional information, which we will be happy to provide give via email to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PODRUČJE PRIMJENE Navedeno u ovom dokumentu odnosi se na sve osobne podatke klijenata koje Gavan turizam prikuplja i obrađuje, kao i sve osobne podatke koje obrađuju partneri Gavan turizma (hoteli, lokalni agenti, turističke agencije, autobusni prijevoznici, turistički vodiči i pratitelji, zrakoplovne tvrtke, brodari i druge pravne i fizičke osobe koje Gavan turizam angažira za obavljanje usluga predviđenih turističkim paket aranžmanom, programom putovanja ili dodatnim uslugama na zahtjev gosta). Klijentom se smatra osoba koja je od Gavan turizma zatražila uslugu, ponudu usluge, odgovor na upit ili informativni izračun cijene, kao i svaka osoba za koju je druga osoba (Ugovaratelj putovanja) ugovorila putovanje ili neku uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (čl. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se provodi nad osobnim podacima ili nad skupovima osobnih podataka (čl. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

AREA OF APPLICATION What is stated in this document applies to all personal data of clients that Gavan tourism collects and processes, as well as all personal data processed by Gavan tourism partners (hotels, local agents, tourist agencies, bus carriers, tour guides and companions, airlines, shipping companies and other legal or physical entities engaged by Gavan tourism to perform the services provided for in the tourist package arrangement, travel program or additional services at the client's request). A client is considered a person who is from Gavan tourism requested a service, a service offer, a response to an inquiry or an informative price calculation, as well as any person for whom another person (Travel Contractor) contracted a trip or some service. Personal data is any data that refers to an individual whose identity has been determined or can be determined (Article 4 of the General Data Protection Regulation). Data processing means any procedure or set of procedures performed on personal data or on sets personal data (Article 4 of the General Data Protection Regulation).


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Gavan tourizm kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka svjestan je važnosti navedenog te stoga posebnu pozornost pridaje zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, sukladno najboljoj poslovnoj praksi te važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i GDPR uredbu , odnosno Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.). U nastavku donosimo sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštiti osobnih podataka te pravima koja klijenti imaju u vezi s obradom osobnih podataka.

PROTECTION OF PERSONAL DATA Gavan tourism as the Controller of your personal data is aware of the importance of the above and therefore attaches special attention to the protection of personal data of its clients, in accordance with the best business practice and valid Croatian and European regulations, including the GDPR Regulation, i.e. the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of April 27, 2016). Below we provide all the necessary information on the method of processing and protection of personal data and the rights that clients have in relation to the processing of personal data.


PRISTANAK Iako Gavan turizam ima pravno legitiman interes za obradu Vaših podataka i prosljeđivanje istih trećim osobama kada je to potrebno radi izvršenja ugovora i pružanja usluga u okviru ugovorenog turističkog paket aranžmana, posebno skrećemo pozornost da klijent koji je svoje osobne podatke dao Gavan turizmu smatrat će se da je dao svoje osobne podatke čime je izričito dao privolu (na obracu) za obradu tih podataka. Napominjemo da ako organizirate putovanje za druge osobe, morate imati njihovu suglasnost za korištenje njihovih osobnih podataka u tu svrhu, odnosno suglasnost drugih putnika za koje organizirate putovanje i čije osobne podatke nam dostavljate. Svakako je važno da svi putnici informiraju putnike koje rezervirate o sadržaju ovog dokumenta prije nego što nam pošalju svoje datoteke s osobnim podacima. Ukoliko se ne slažete s bilo kojom izjavom u nastavku, nemojte nam davati nikakve osobne podatke, a pozivamo Vas da nas prvo kontaktirate putem e-pošte   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   i zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati.

CONSENT Although Gavan tourism has a legally legitimate interest in processing your data and forwarding it to third parties when it is necessary in order to perform the contract and provide services within the agreed tourist package arrangement, we draw your attention in particular to the fact that the client who has given his personal data to Gavan tourism will be considered to have given his personal information thereby expressly expressed his consent (on the form) to the processing of this data. Please note that if you are arranging a trip for others person, you must have their permission to use their personal data for this purpose, or the consent of others passengers for whom you are arranging a trip and whose personal data you provide to us. It is certainly important that all passengers for inform the travelers you are booking about the content of this document before sending us their personal details files. If you do not agree with any statement below, do not provide us with any personal data, and We invite you to contact us first via email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  to request additional information we will be happy to give you.


VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe prikupljanja podataka te u skladu s važećim zakonom i zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo su:

 • ime i prezime, datum rođenja (kako biste mogli poslati ponudu i izvršiti usluge sadržane u Vašem ugovoru o putovanju i turističkom paket aranžmanu),
 • broj telefona/mobitela i e-mail adresu (kako bismo Vas mogli kontaktirati prije, tijekom ili po potrebi nakon putovanja s raznim informacijama ili pitanjima),
 • OIB i adresa (za potrebe ugovaranja izbornog putnog osiguranja),
 • dodatno, po potrebi, možemo zatražiti podatke o spolu ako nam nije jasno iz imena, državljanstvu (u svrhu pružanja relevantnih informacija o potrebnim putnim ispravama ili putnom osiguranju),
 • broj kreditne kartice zajedno s ostalim podacima potrebnim za terećenje kartice ako odaberete taj jedan način plaćanja,
 • ako pošaljete upit putem obrasca na web stranici, sustav će automatski zabilježiti vašu IP adresu,
 • u određenim izvanstandardnim situacijama može postojati potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu te podataka vezanih uz zdravstveno stanje klijenta u svrhu pokretanja postupka aktivacije polica putnog osiguranja.

Navedeni podaci bit će traženi isključivo u svrhu izvršavanja ugovornih ili poslovnih obveza ili obavljanja drugih usluga na zahtjev klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora ili izvršenju obveze, odnosno usluge. Smatrat će se da je gost koji je Gavan turizmu dostavio podatke iz posebne kategorije osobnih podataka dao izričitu privolu (na obrascu) za obradu tih podataka.

TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECT We collect only those data that are necessary to fulfill the purpose of data collection and in accordance with the applicable law legal regulations.

The data we collect are:

 • frst name and surname, date of birth (so that you can send an offer and perform the services contained in your travel contract and tourist package arrangement),
 • phone/mobile number and e-mail address (so that we can contact you before, during or if necessary after the trip with various information or questions),

 • OIB and address (for the purposes of contracting optional travel insurance),

 • additionally, if necessary, we can request information about gender if it is not clear to us from the name, citizenship (for the purpose of providing relevant information about the necessary travel documents or travel insurance),

 • credit card number along with other information required to charge the card if you choose that one payment method,

 • if you send an inquiry through the form on the website, the system will automatically record your IP address,

 • in certain non-standard situations, there may be a need to process specially protected categories of personal data that reveal religious or philosophical beliefs, trade union membership, and data related to the client's state of health for the purpose of initiating the process of activating the travel insurance policy.

The aforementioned data will be requested exclusively for the purpose of performing contractual or business obligations or performing other services at the client's request, i.e. performing actions that precede the conclusion of a contract or the performance of an obligation, i.e. a service. It will be considered that the customer who submitted data from the special category of personal data to Gavan tourism has expressly given consent (on the form) to the processing of that data.


RELEVANTNA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka: Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka: Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Zakonita, poštena i transparentna obrada: Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka te u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Točnost podataka: Veliku pozornost posvećujemo točnosti podataka. Klijent ima pravo u svakom trenutku uvida u podatke i ispravka Vaših podataka.

Ograničenje vremena obrade i čuvanja podataka: Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili kako to zahtijevaju važeći propisi s posebnom napomenom da određeni podaci kao što su ime i prezime, kao i kontakt podatke, te druge podatke koje ste nam dobrovoljno dali na čuvanje najduže 5 godina u svrhu poštivanja zakonskih propisa.

Sigurnost osobnih podataka: Gavan turizam se obvezuje poštivati privatnost svih svojih klijenata, te se svi podaci o klijentima strogo čuvaju na serverima i/ili računalima zaštićenim lozinkom, pristup im imaju samo djelatnici Gavan turizma koji su potpisali izjavu o zaštiti osobnih podataka. podataka, čime se također obvezuje da će sve podatke o kupcima koristiti isključivo u svrhu provođenja potrebnih radnji za izvršenje usluga koje je naručitelj ugovorio na vlastiti zahtjev. Svi podaci koje korisnik dostavi ili se automatski evidentiraju koriste se sukladno ovoj izjavi ili Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

RELEVANT PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING

Processing in accordance with the purpose of data collection: We process the collected data only in accordance with the purpose for which data was collected.

Limitation of the amount of data: We collect and process only those data that are necessary to achieve the purpose of processing.

Legal, fair and transparent processing: We process data in accordance with applicable laws related to the processing of personal data and in accordance with the best business practice of protection data.

Data accuracy: We pay great attention to data accuracy. The client has the right at all times data insight and correction of your data.

Limitation of data processing and storage time: Data we process and store it only as long as is necessary to fulfill the purpose for which the data was collected or as required by the applicable regulations with a special note that certain data such as name and surname, as well as contact information, and other information that you voluntarily gave us to keep for a maximum period of 5 years with the aim compliance with legal regulations.

Security of personal data: Gavan turizam undertakes to respect privacy of all its clients, and all client data is strictly kept on password-protected servers and/or computers, only Gavan tourism employees who have signed a statement on personal protection have access to them customer data, which also obligates them to use all customer data exclusively for the purpose of execution necessary actions for the execution of services contracted by the client at his own request. All information submitted by the user or are automatically recorded are used in accordance with this statement or the Personal Data Protection Act i by the Law on Electronic Communications.


PRAVA KUPACA / KLIJENATA Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li njegove osobne podatke, a ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o očekivanom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za određivanje tog roka, o pravu na zahtjev za ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje prigovor nadzornom tijelu, informacije o sustavu automatiziranog odlučivanja, poput izrade profila, te o zaštitnim mjerama u slučaju prijenosa podataka u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo zahtijevati i ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zahtijevati i ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Gavan tourism je dužan klijentu potvrditi, odnosno obavijestiti klijenta o izvršenoj izmjeni ili brisanju podataka na zahtjev gosta. Pravo na ograničenje obrade Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranim Općom uredbom o zaštiti podataka. Gavan turizam dužan je obavijestiti gosta o ograničenju obrade izvršenom na zahtjev gosta.

Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom Voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor
Klijent ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo prigovora na izravni marketing, u kojem slučaju podatke nećemo koristiti u tu svrhu.
Automatizirano donošenje odluka uključujući profiliranje Klijent ima pravo ne podlijegati odlukama koje se temelje na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje. Za ostvarivanje nekog od svojih prava slobodno nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zahtjev se može predati (na obracu) osobno, poštom ili e-mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .
Voditeljici obrade osobnih podataka: Mira Brešić

CUSTOMER RIGHTS / CLIENTS In accordance with the General Data Protection Regulation, the client has the following rights:

Right to access data
The client has the right to receive confirmation as to whether we process his personal data, and if we do, he has the right to receive the following information: information about the purpose of processing, about the category of personal data that we process, about recipients or the categories of data recipients that we process, about the expected period in which the data will be stored or the criteria for determining that period, on the right to request correction, deletion and limitation of processing data, on the right to file a complaint with the supervisory authority, information on the automated decision-making system, such as creating a profile, and about protective measures if the data is transferred to a third country.

Right to rectification and erasure
The client has the right to request and obtain the correction of incorrect data. The client has the right to request and obtain deletion data, unless the data is necessary for the purpose for which it was collected or it needs to be kept according to the valid legal regulations. Gavan tourism has the obligation to confirm to the client, i.e. inform the client about the change or deletion data made at the request of the client. The right to restriction of processing The client has the right to obtain a limitation of data processing, under the conditions defined in the General Protection Regulation data. Gavan tourism is obliged to inform the client about the limitation of processing made at the client's request.

The right to data portability
The client has the right to receive the data he has submitted to us in a structured, common and machine-readable format format, and transfer them to another Controller without restrictions.

The right to object
The client has the right to object to the processing of personal data at any time. The client has at all times the right to object to direct marketing, in which case we will not use the data for this purpose.
Automated decision making including profiling The client has the right not to be subject to decisions based on automated processing, including profiling. To exercise any of your rights, feel free to contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The request can be submitted (on the form) in person, by post or by e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Head of personal data processing: Mira Brešić


NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA Podatke o našim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

 • osobno,
 • mobitelom,
 • telefonom,
 • dopisom,
 • faksom ili e-mailom.

Prilikom rezervacije, izrade ponude, pružanja drugih usluga na zahtjev klijenta ili provođenja pripremnih radnji vezanih uz tražene usluge ili turistički paket aranžman, od klijenta tražimo osobne podatke potrebne za realizaciju predmeta. 

Klijent može ostaviti svoje podatke osobno ili to može učiniti druga osoba u ime drugog klijenta, ali samo uz suglasnost naručitelja ili odobrenje naručitelja da se za njega može organizirati putovanje.

Prikupljanje podataka putem interneta
Na našim internetskim stranicama prilikom slanja upita ili zahtjeva za rezervaciju prikupljamo podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu. Klijent nam podatke dostavlja putem e-maila ili obrasca na internetu.

Suglasnost naručitelja
Privola klijenta podrazumijeva svako dobrovoljno, određeno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje privolu za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (čl. 4. Općih zakona o zaštiti podataka Uredba). 
Nikada to nećemo učiniti bez klijentove suglasnosti ili legitimnog interesa da ne koristimo klijentove osobne podatke u bilo koje svrhe za koje je potrebna suglasnost prema važećim propisima.

METHOD OF COLLECTION OF PERSONAL DATA We collect data about our clients in the following ways:

We collect data about our customers in the following ways:

 • personally,
 • mobile phone,
 • by phone,
 • by letter,
 • by fax or e-mail.

When making a reservation, making an offer, providing other services at the client's request or conducting preparatory actions related to the requested services or a tourist package, we ask the client for personal data necessary for the implementation of the case.

The client can leave his information personally or another person can do it on behalf of another client, but only with the consent of the client or the client's approval that a trip can be organized for him.

Data collection via the Internet
On our website, when sending an inquiry or request for a reservation, we collect the data necessary for the reservation or offer. The client submits the data to us via e-mail or an online form.

Consent of the client
The client's consent implies any voluntary, definite, informed and unambiguous expression of the wishes of the respondent by which he gives his consent to the processing of personal data relating to him by a statement or a clear affirmative action (Article 4 of the General Laws on Data Protection Regulation).
We will never do this without the client's consent or a legitimate interest in not using the client's personal data for any purpose for which consent is required under applicable regulations.

Data collection in person, by cell phone, telephone, fax or email. When booking, making an offer, providing other services at the client's request or implementing preparatory actions related to the requested ones services or tourist package arrangement, we ask the client for personal data necessary for the execution of the subject. Client he can leave his data personally, or another person can do it on behalf of another client (Contractor trips), but only with the client's consent or the client's approval that a trip can be arranged for him.
Data collection via the Internet
On our Internet pages, when sending inquiries or requests for reservations, we collect data necessary for making a reservation or offer. The client submits the data to us via e-mail or a form on the Internet.
Consent of the client
The client's consent means any voluntary, specific, informed and unambiguous expression of the wishes of the respondent by which he gives his consent to the processing of personal data relating to him by a statement or a clear affirmative action (Article 4 of the General Data Protection Regulation). We will never do so without the client's consent or legitimate interest not use the client's personal data for any purposes for which consent is necessary according to current regulations.


SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAK

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

 • za izvršenje ugovora ili pripremu za izvršenje ugovora: kako bismo mogli izvršiti uslugu klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu, te za kasnije informiranje korisnika o uslugama ili relevantnim informacije vezane uz prošla ili buduća ugovorena putovanja.

Za interne potrebe:

 • podatke klijenta čuvamo najduže pet godina kako bismo na zahtjev regulatornih tijela mogli dokazati poslovanje u skladu sa zakonom, zaštićenim legitimnim interesima klijenta ili našim legitimnim interesima, te u skladu s važećim zakonskim propisima. Gavan turizam se obvezuje čuvati samo podatke koji su nužni za navedeno.
  To primjerice može uključivati čuvanje podataka o klijentima kako bismo mogli na najbolji mogući način odgovoriti na eventualne pritužbe klijenata, za korištenje podataka o klijentima, sprječavanje, otkrivanje i obradu zlouporaba na štetu klijenata ili Gavan turizma za osiguranje zaštita djelatnika, klijenata, proizvoda i usluga Gavan turizma, kreiranje usluga i ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje klijenata, istraživanje i analiza tržišta, optimizacija prodajnih kanala i dr.
  Pravna osnova za obradu podataka u te svrhe je legitimni interes Gavan turizma, osim kada od tog interesa postoji jači ili temeljni interes, prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka gosta i/ili pravna osnova za zaštitu ključnim interesima klijenta ili drugim fizičkim osobama. Izuzetak su i svi slučajevi u kojima je pravni temelj privola.

U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza:

 • na temelju pisanog zahtjeva temeljem važećih propisa, Gavanturism je dužan ustupiti ili omogućiti uvid u pojedine osobne podatke nadležnim državnim tijelima o klijentima. Pravna osnova za obradu podataka u navedene svrhe je ispunjenje zakonskih obveza Gavana turizam.

PURPOSE OF COLLECTION OF PERSONAL DATA

We collect personal data for the following purposes:

 • For the execution of the contract or preparation for the execution of the contract: so that we can perform the service to the client or how we could make an offer for a service to the client, and for later informing the user about the services or relevant information related to past or future contracted travel.

For internal purposes:

 • We keep the client's data for a maximum of five years in order to, upon request regulatory authorities were able to prove business in accordance with the law, protected legitimate interests the client or our legitimate interests, and in accordance with applicable legal regulations. Gavan tourism undertakes to do so keep only the data necessary for the aforementioned. This may for example include keeping customer data so that we to be able to respond in the best possible way to possible complaints from clients, for the use of client data prevention, detection and processing of abuses to the detriment of clients or Gavan tourism for ensuring security employees, clients, products and services of Gavan tourism, creation of services and offers that meet the needs and client wishes, market research and analysis, optimization of sales channels, etc. Legal basis for processing data for these purposes is a legitimate interest of Gavan tourism, except when there is a stronger or fundamental interest than that interest rights and freedoms that require the protection of the client's data and/or the legal basis for the protection of the client's key interests or other natural persons. An exception is also all cases where the legal basis is consent.

For the purpose of fulfilling legal obligations:

 • On the basis of a written request based on valid regulations, Gavanturism is obliged to provide or provide access to certain personal data to the competent state authorities client data. The legal basis for data processing for these purposes is the fulfillment of Gavan's legal obligations tourism.

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Podatke o kupcima prosljeđujemo trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:

 • usvrhu izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora s klijentom,
 • kada je to potrebno za pružanje ugovorene usluge ili tražene informacije klijentu (to uključuje slanje, na primjer, podataka o klijentu hotelu, osiguravajućem društvu, putničkoj agenciji u odredištu koja je odgovorna za organiziranje smještaja lokalni agent, prijevozniku, pratitelju putovanja i/ili turističkom vodiču, kada je to potrebno za pružanje usluge ili ponudu za usluga),
 • kada je korisnik dao privolu,
 • ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao privolu,
 • kada angažiramo podizvođače za obavljanje određenih poslova. (ukoliko za obavljanje određenih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju osobne podatke prosljeđujemo podizvođaču. Pri tome koristimo kooperante isključivo s područja Europske unije koji rade isključivo po nalogu Gavan turizma i prema ugovoru sklopljenom s Gavan turizmom koji osigurava mjere zaštite podataka kao da podatke obrađuje Gavan turizam).

TRANSFER OF DATA TO THIRD PARTIES

We pass on customer data to third parties only in the following cases:

 • for the purpose of contract execution or preparation for contract execution with the client,
 • when it is necessary to provide the contracted service or requested information to the client (this includes sending, for example, information about the client to the hotel, insurance company, travel agency in the destination responsible for arranging the accommodation, local agent, carrier, travel companion and/or tour guide , when it is necessary to provide a service or an offer for a service),
 • when the user has given consent,
 • if it is necessary for the purpose for which the user has given consent,
 • when we engage subcontractors to perform certain tasks. (if we engage subcontractors as processors for the performance of certain tasks, in that case we pass on personal data to the subcontractor. In doing so, we use subcontractors exclusively from the European Union who work exclusively at the behest of Gavan tourism and according to the contract concluded with Gavan tourism, which ensures data protection measures as if the data is processed by Gavan tourism).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U svrhu zaštite osobnih podataka naših klijenata koristimo se najboljom poslovnom praksom iz područja turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Naše interne procese kontinuirano prilagođavamo kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pri tome koristimo različite organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka korisnika od neovlaštenog pristupa, promjene, gubitka, krađe ili druge zlouporabe podataka.

PROTECTION OF PERSONAL DATA In order to protect the personal data of our clients, we use the best business practices in the field of tourism and information and communication technologies. We continuously adapt our internal processes in order to achieved the optimal level of personal data protection. In doing so, we use various organizational and technical measures means of protecting user data from unauthorized access, change, loss, theft or other misuse data.


WEB STRANICA Naše web stranice koriste datoteke kolačića kako bi poboljšale vaše korisničko iskustvo i optimizirale ga prema vašim potrebama. Podaci u datotekama kolačića i ostali podaci koji se automatski prikupljaju pristupom stranici
bilježiti neosobne podatke (npr. bounce rate, tip pretraživača, podatke o posjetima, trajanje posjeta i sl.). Gavan turizam ga ima pravo koristiti isključivo za ocjenu posjećenosti te u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ili sadržaja svojih web stranica. Kolačić je tekstualna datoteka koju poslužitelj sprema na vaš tvrdi disk, a koja se ne može koristiti za nanošenje štete vašem računalu i pokretanje neželjenih programa. Pristupom stranici www.gavanturizam.hr   pristajete na korištenje datoteka kolačića u navedene svrhe. Pristupom stranici www.gavanturizam.hr Vaša IP adresa može biti zabilježena u svrhu analitike i kasnije analize posjeta našoj web stranici. Naše internetske stranice mogu sadržavati web poveznice ili upute do stranica drugih internetskih stranica koje nisu dio naše stranice, te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

WEBSITE Our websites use cookie files to improve your user experience and optimize it in according to your needs. Data in cookie files and other data that are automatically collected by accessing the site
record non-personal data (e.g. bounce rate, type of searcher, data on visits, duration of visits and fig.). Gavan tourism has the right to use it exclusively for the evaluation of site visits and for the purpose of improvement functionality or content of its websites. A cookie is a text file that the server saves on your hard drive, and which cannot be used to harm your computer and run unwanted programs. Accessing on the www.gavanturizam.hr  page, you agree to the use of cookie files for the stated purposes. By accessing the page www.gavanturizam.hr Your IP address may be recorded for the purpose of analytics and later analysis of our visits Website. Our Internet pages may contain web links, or directions to other Internet sites pages that are not part of our site, and we do not assume any responsibility for the contents of other people's pages.


KONTAKT Klijent svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka može ostvariti podnošenjem zahtjeva na na obracu osobno na e-mail adresu   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ili Voditelju podataka  Sukladno zakonskim odredbama, imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima pohranjenim u našim bazama, te pravo na ispravak , dodavanje ili brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka vrši se na pisani zahtjev upućen na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ukoliko gost posumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu (na obracu)  osobno, poštom ili e-mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Voditeljici obrade osobnih podataka: Mira Brešić ili mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , u kojem će slučaju Gavan turizam reagirati po hitnom postupku kako bi se otklonile eventualne nepravilnosti ili dane dodatne informacije.  

Klijent također može podnijeti prijavu Agenciji za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

CONTACT The client can exercise his rights from the General Regulation on Data Protection by submitting a request in person to the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or to the Data Manager. In accordance with legal provisions, you have the right to information about your personal data stored in our databases, and the right to correction, addition or deletion of personal data. Correction, addition and deletion of personal data is made upon written request sent to the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

If the guest suspects a violation of his personal data, he can send a report (on the form) in person, by post or e-mail to sales.mira@gavanturizam.hr 
Head of personal data processing: Mira Brešić or by email to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , in which case Gavan turizam will react according to an urgent procedure in order to eliminate possible irregularities or provide additional information.

The client can also submit a report to the Agency for Personal Data Protection at the e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Zagreb, December 2022.

 

 

 

 

  OSNOVNE INFORMACIJE

GAVAN TURIZAM INFO

SIGURNA PUTOVANJA

NAČIN PLAĆANJA

  Gavan turizam doo  Opći uvjeti - General conditions Siguran boravak u Hrvatskoj , online-plaćanje
  Krajiška 42  Politika privatnosti - Privacy policy  sigurna putovanja uplatom
  10000 Zagreb, Hrvatska

Polica osiguranja od

odgovornosti: br.: 322-00066982

kreditnom karticom
  Zahtjev za ostvarivanja prava ispitanika - obrazac Request for exercising the rights of respondents - form uplatnicom građana
  Izjava o povjerljivosti za zaposlenike - obrazac Confidentiality statement for employees - form PBZ Card SoftPOS
  Voditeljica poslova: Privola ispitanika za obradu osobnih podataka - obrazac  Consent of the respondent for the processing of personal data - form   na:
  Mira Brešić , direktorica Društva

Polica privatnosti - Privacy policy

  IBAN:   HR 08 2340 0091 1104 8867 7
       
  gsm: +385 911943397   HAMAG BICRO  
  e-mail:   Operativni   program "Konkurentnost i kohezija"  
   info@gavanturizam.hr       
   sales.mira@gavanturizam.hr     
     
  Certifikat za prijevoz putnika  
     
 OIB: 60771073811 Veza:  
 PDV ID: HR60771073811 www.worldweather.wmo.int/  
 MBS: 080771815 www.earthcalendar.net/    
 MB: 02790777 www.viamichelin.com/    
 SWIFT (BIC) : PBZGHR2X www.timeanddate.com/worldclock/    
IBAN:   HR 08 2340 0091 1104 8867 7 www.mvpei.hr    
  Savjeti prije putovanja    
Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti) : 20.000,00 kn  Informacije o vizama    
       
 © Autorsko pravo 2005. - 2022. Vince Wooll - Joomla!  besplatni je softver objavljen pod   GNU Općom javnom licencom.
   
Copyright © 2023. Gavan turizam doo  

 

Language switcher rate modal

{jomres blowan_language_switcher_rate_modal}